Polityka prywatności serwisu ZapisaniSobie.pl

Polityka prywatności stanowi integralną część regulaminu serwisu ZapisaniSobie.pl, Akceptacja regulaminu serwisu powoduje również akceptację Polityki Prywatności. Polityka prywatności określa rodzaj zbieranych danych, cel ich wykorzystania, zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu ZapisaniSobie.pl, oraz zasady dotyczące korzystania z tzw. plików cookies.

Administrator

Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Zbiorze Profili jest firma „ARSCOM” Usługi Informatyczne, Deskurów 34, 07−201 Wyszków, NIP: 7621509229, REGON: 551296175

Kontakt:
adres email: kontakt@zapisanisobie.pl
adres pocztowy: „ARSCOM” Usługi Informatyczne, Deskurów 34, 07−201 Wyszków

Gromadzone Dane

Gromadzone dane osobowe obejmują:

W serwisie ZapisaniSobie.pl są przechowywane również ustawienia konta i preferencje Użytkownika.

Podanie danych powyższych danych jest dobrowolne ale część z nich jest niezbędna do realizacji Usługi w ramach Serwisu.

Podane przez Użytkownika informacje pomagają innym Użytkownikom serwisu ZapisaniSobie.pl w odnajdywaniu profilu Użytkownika i nawiązywaniu korespondencji.

Podstawa i cel przetwarzania Danych

 1. Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, czyli korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Użytkownika obowiązków związanych z Umową – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Przetwarzanie Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – na podstawie 6 ust. 1 lit. c), d).

Dane osobowe przetwarzane są też w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest:

 1. Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną (założenia konta, zapewnienia obsługi konta Użytkownika i rozwiązywania ew. problemów technicznych, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń, kontaktowania się z Użytkownikiem, również w celu potwierdzenia prawdziwości otrzymanych danych oraz w innych w tym w celach związanych ze świadczeniem usługi).
 2. Monitorowanie aktywności wszystkich Użytkowników w serwisie ZapisaniSobie.pl.
 3. Zapewnienie obsługi usług płatniczych(abonament).
 4. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych (wykazanie spełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

 1. Dane są otrzymywane przez Użytkowników serwisu podczas procesu podczas zakładania konta i profilu w serwisie ZapisaniSobie.pl, oraz ich późniejszych modyfikacji przez Użytkownika, a także później, w związku z aktywnością Użytkowników w serwisie.
 2. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika, oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Użytkownik ma prawo do modyfikacji swoich danych w dowolnym momencie.
 5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt z Administratorem serwisu ZapisaniSobie.pl.

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przekazywanie Danych

Dane osobowe wykorzystywane są WYŁĄCZNIE w serwisie ZapisaniSobie.pli nie są udostępniane innym podmiotom, ani wykorzystywane dla celów marketingowych.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownikowi, którego dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.
 2. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

Bezpieczeństwo Danych

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Operacje związane z wykonywaniem przez Użytkowników serwisu ZapisaniSobie.pl rejestracji, wprowadzania i modyfikacji danych konta i profilu są wykonywane z wykorzystaniem bezpiecznego szyfrowanego połączenia (certyfikat SSL).
 3. Zmiany loginu konta Użytkownika może dokonać tylko Administrator serwisu ZapisaniSobie.pl, na wyraźną prośbę Użytkownika, po jego odpowiednim uwiarygodnieniu.

Informacja na temat plików „cookies”

Pozwolenie przeglądarce na korzystanie z plików „cookies” skojarzonych z adresem internetowym Serwisu jest niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Serwisu. ZapisaniSobie.pl wykorzystuje tak zwane ciasteczka sesyjne do zapamiętania specjalnego ciągu znaków przypisanego Użytkownikowi w momencie jego wejścia na stronę Serwisu. Pliki te są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia pracy przeglądarki (jej zamknięcia, wyłączenia komputera, tabletu, itd.). W zależności od ustawień przeglądarki, wejście na stronę Serwisu może oznaczać zapisanie na urządzeniu Użytkownika „cookies” firm trzecich (Facebook, Google). Zablokowanie ich przez przeglądarkę nie ma żadnego wpływu na prawidłowe działanie Serwisu.

Pozostałe postanowienia

 1. Dane osobowe Użytkowników serwisu ZapisaniSobie.pl mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika wykorzystującego w jakikolwiek sposób serwis ZapisaniSobie.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.
Copyright © 2006-2024 ARSCOM :::: regulaminzasadyjak to działapomoceMail