§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego Zapisani Sobie (ZapisaniSobie.pl) znajdującego się pod adresami internetowymi zapisanisobie.pl, zapisanisobie.com oraz zapisanisobie.com.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich jego załączników w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki Właściciela i Administratora posiadającego prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu ZapisaniSobie.pl. Usługi świadczone w serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

Wyrazy zdefiniowane poniżej, pisane wielką literą, używane później w niniejszym Regulaminie, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin: niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego wymienionymi w Regulaminie, takimi jak:

Serwis: serwis internetowy ZapisaniSobie.pl znajdujący się pod adresami internetowymi zapisanisobie.pl, zapisanisobie.com oraz zapisanisobie.com.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składają się elementy właściwe serwisom internetowym wraz z usługami świadczonymi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel: podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma „ARSCOM” Usługi Informatyczne, Deskurów 34, 07−201 Wyszków, NIP: 7621509229, REGON: 551296175, zwany też dalej Usługodawcą.

Administrator: podmiot właściwy do kontaktów z Użytkownikami, a także innymi osobami we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, mający wszelkie prawa do przetwarzania danych Użytkowników, włącznie z usuwaniem Profili niezgodnych z Regulaminem.

Użytkownik: osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która założy Konto w Serwisie i uzyska Login i hasło pozwalające zalogować się na Konto.

Login: indywidualny i niepowtarzalny adres mailowy Użytkownika Serwisu, mający prawa do jego używania, jaki został przez niego wybrany na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.

Numer: indywidualny i niepowtarzalny numer Użytkownika, jednoznacznie identyfikujący Użytkownika w Serwisie, nadawany Użytkownikowi podczas procesu rejestracji w Serwisie ZapisaniSobie.pl.

Konto: miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu się (podaniu Loginu i hasła), za pomocą którego Użytkownik zarządza swoimi danymi, opisami, zdjęciami, wiadomościami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, oraz może on z tego miejsca wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie.

Profil: zbiór informacji, danych i innych elementów opisujących i prezentujących osobę danego Użytkownika, nie zawierających jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika w świecie rzeczywistym, tj. adresów email, numerów telefonów, adresów stron internetowych, adresów do korespondencji, numerów lub loginów do komunikatorów internetowych. Informacje te przekazywane są dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, a po pozytywnym przejściu procesu Moderacji prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie i mogą być udostępniane innym Użytkownikom, a w szczególnych wypadkach także osobom korzystającym z internetu, a nie będącymi Użytkownikami Serwisu.

Strona Użytkownika: miejsce w Serwisie, gdzie publikowane (prezentowane) są informacje, dane, zdjęcia i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób dobrowolny i samodzielny, za którego pośrednictwem to miejsca inni Użytkownicy, a w niektórych przypadkach osoby korzystające z internetu, a nie będące Użytkownikami Serwisu, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika.

Brak dostępu do usług: okres, w jakim Użytkownicy Serwisu mogą nie korzystać z żadnych usług Serwisu, poza rejestracją profilu i logowaniem się do Serwisu.

Ograniczony dostęp do usług: okres, w jakim Użytkownicy Serwisu mogą bezpłatnie korzystać z wybranych usług Serwisu, takich jak wyszukiwanie i przeglądanie Profili innych użytkowników (bez możliwości przeglądania Księgi Gości). Inne usługi dostępne są tylko wtedy gdy użytkownik ma prawo do Pełnego dostępu.

Pełny dostęp do usług: okres, kiedy Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z wszystkich usług udostępnianych przez Serwis.

Zbiór Profili: dane, informacje, zdjęcia i wszelkie inne treści przekazane dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, zgromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

Moderacja: proces prowadzony przez Administratora, bądź osoby przez niego upoważnione, mający na celu sprawdzenie zgodności z Regulaminem Serwisu danych przekazannych przez Użytkownika w jego Profilu (włącznie ze zdjęciami).

Wiadomości: miejsce, gdzie przechowywane są wiadomości wysłane do i odebrane od Użytkowników Serwisu.

Skrzynka kontaktowa: miejsce, gdzie Użytkownik może przeglądać wiadomości odebrane od i wysłane do innego konkretnego Użytkownika Serwisu.

Księga Gości: miejsce, gdzie Użytkownik może dokonać wpisu widocznego dla wszystkich Użytkowników serwisu przeglądających Profil Użytkownika, u którego został dokonany wpis.

Opłata: opłata za korzystanie z Pełnego dostępu do usług w Serwisie.

§ 3
Podstawowe informacje oraz warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu.

 1. Właścicielem Serwisu jest firma „ARSCOM” Usługi Informatyczne, Deskurów 34, 07−201 Wyszków wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 5481 prowadzonej przez Urząd Miejski w Wyszkowie.
 2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom serwisu prezentacji informacji o sobie w postaci swojego Profilu innym użytkownikom serwisu i możliwości wymiany informacji pomiędzy użytkownikami serwisu. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu. Usługi świadczone w Serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Właściciel posiada wyłączne prawo do świadczenia usług oferowanych przez Serwis, zastrzega sobie możliwość wprowadzania w nich zmian, łącznie z całkowitym ich wycofaniem.
 4. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Zakres usług świadczonych przez Serwis może zmieniać się w czasie i być ograniczony bądź rozszerzony.
 5. Zbiór Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Zbiorze Profili jest firma „ARSCOM” Usługi Informatyczne, Deskurów 34, 07−201 Wyszków
 6. Aby korzystać z usług Serwisu, niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów internetu, adresu email oraz przeglądarki pozwalającej na wyświetlanie stron WWW z obsługą standardu HTML5. Zalecane jest korzystanie z przeglądarek w wersjach minimum: Internet Explorer 8.0, Opera 10.1, Firefox 4.x, Chrome 12 lub ich nowsze wersje, z włączoną obsługą plików „cookies” (po polsku „ciasteczka”) i JavaScriptów. Szczegółowe informacje o zakresie wykorzystania plików „cookies” znajdują się w Polityce Prywatności serwisu ZapisaniSobie.pl, która stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępna pod adresem https://zapisanisobie.pl/Info,Polityka-prywatnosci.
 7. Pozwolenie przeglądarce na korzystanie z plików „cookies” skojarzonych z adresem internetowym Serwisu jest niezbędne do prawidłowego korzystania z usług Serwisu. ZapisaniSobie.pl wykorzystuje tak zwane ciasteczka sesyjne do zapamiętania specjalnego ciągu znaków przypisanego Użytkownikowi w momencie jego wejścia na stronę Serwisu. Pliki te są przechowywane na urządzeniu Użytkownika do czasu zakończenia pracy przeglądarki (jej zamknięcia, wyłączenia komputera, tabletu, itd.). W zależności od ustawień przeglądarki, wejście na stronę Serwisu może oznaczać zapisanie na urządzeniu Użytkownika „cookies” firm trzecich (Facebook, Google). Zablokowanie ich przez przeglądarkę nie ma żadnego wpływu na prawidłowe działanie Serwisu.
 8. Po zalogowaniu się w Serwisie, jeśli Użytkownik nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 1 godziny od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis może automatycznie wylogować Użytkownika. Należy pamiętać o tym, że w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego zarówno przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera, z którego zalogowano się do Serwisu (czasami nawet po zamknięciu okna przeglądarki). W związku z tym osoby postronne mające dostęp do tego konkretnego komputera będą miały taki sam pełny dostęp do usług serwisu tak jak zalogowany Użytkownik. Należy pamiętać, by nie pozostawiać komputera w stanie zalogowania, szczególnie wtedy, gdy mogą mieć do niego dostęp inne osoby. Aby się wylogować, należy wybrać opcję „Wyloguj” dostępną na prawie każdej stronie Serwisu.
 9. Brak włączonej obsługi JavaScriptów nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu.
 10. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do powyższych warunków i zaleceń. Wszystkie działania podejmowane przez Użytkownika w odmienny sposób (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

§ 4
Usługi oferowane w Serwisie

 1. Wszystkie dostępne usługi są dostępne po zalogowaniu. Loginem jest adres email użytkownika. Hasłem jest dowolny znany tylko użytkownikowi co najmniej ośmioznakowy ciąg znaków. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie dołożenie przez użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.
 2. Użytkownik Serwisu od czasu rejestracji do czasu wniesienia Opłaty swojego Profilu przez Administratora może korzystać z Serwisu tylko w zakresie Ograniczonego dostępu do usług, zdefiniowanego powyżej. Po pozytywnej moderacji Profilu oraz wniesieniu Opłaty Użytkownik uzyskuje prawo do Pełnego dostępu do usług. Administrator zastrzega sobie prawo do odebrania prawa do Pełnego dostępu do usług, bądź usunięcia Profilu Użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Lista usług dostępnych w Serwisie:
  1. Rejestracja swojego profilu w serwisie w zakresie przewidzianym przez serwis.
  2. Wyszukiwanie Profili innych użytkowników za pomocą kryteriów udostępnionych przez serwis. Z uwagi na charakter serwisu Użytkownicy mogą wyszukiwać jedynie wśród Profili osób płci przeciwnej, z następującym wyjątkiem:
   • Użytkownik może wyrazić zgodę na wyszukiwanie swojego Profilu osobom tej samej płci. Wówczas jego Profil może się pojawić w wynikach wyszukiwania Użytkowników, które również wyraziły taką zgodę. Po wyrażeniu zgody na wyszukiwanie swojego profilu osobom tej samej płci, w kryteriach wyszukiwania pojawi się dodatkowa opcja umożliwiająca takie wyszukiwanie. Użytkownik w dowolnym momencie może wycofać tę zgodę i wówczas Użytkownik będzie mógł wyszukiwać tylko Profile osób płci przeciwnej, a profil Użytkownika przestanie się pojawiać w wynikach wyszukiwania innych Użytkowników tej samej płci, którzy wyrazili taką zgodę.
  3. Przeglądanie profili innych użytkowników.
  4. Wysyłanie wiadomości do i odbieranie od innych Użytkowników.
  5. Dostęp do forów dyskusyjnych: przeglądanie forum, zakładanie nowych tematów i dodawanie nowych wpisów do istniejących tematów. Administrator zastrzega sobie prawo Moderacji wątków i tematów na forach. Tematy i wątki niespełniające wymogów regulaminu będą usuwane. W szczególności może to być podstawą do usunięcia Użytkownika publikującego takie tematy i wątki na forum z Serwisu.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmian w zakresie świadczenia usług włącznie z całkowitym zaprzestaniem ich świadczenia w dowolnej chwili.

§ 5
Uczestnictwo w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu i akceptuje bez żadnych wyjątków nauczanie Kościoła Katolickiego.
 2. Aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnej Skrzynki email.
 3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki email i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy.
 4. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Przekazywanie lub udostępnianie Konta innym osobom jest niedozwolone.
 5. Zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie zakończonej założeniem Konta oznacza, że Użytkownik oświadczył, iż:
  1. zapoznał się z Regulaminem i bez wyjątków zaakceptował jego treść,
  2. może wstąpić w związek małżeński w Kościele katolickim,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora wszelkich danych o sobie przekazanych podczas rejestracji wraz z ich późniejszymi zmianami i przekazuje je dobrowolnie w celu upublicznienia ich innym Użytkownikom Serwisu,
  4. wyraża zgodę na upublicznienie zdjęcia głównego, imienia, wieku i województwa na Stronie Głównej Serwisu widocznej przez każdą osobę odwiedzającą serwis,
  5. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby wszelkie dane (włącznie ze zdjęciami i wypowiedziami na forum) umieszczone przez niego w Serwisie mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,
  6. upublicznieniu w Profilu nie podlegają adres email, hasło dostępowe do Konta i dokładna data urodzenia,
  7. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Właściciela, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści (włącznie ze zdjęciami) lub wizerunku osobistego osób trzecich, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Właściciela od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie,
  8. nie będzie zamieszczał w Serwisie żadnych informacji handlowych, ani też w żaden inny sposób nie będzie uprawiał w Serwisie działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej,
  9. zgadza się na przechowywanie adresu email użytego jako login do Serwisu ZapisaniSobie.pl.
 6. Profil zostaje upubliczniony z chwilą pomyślnego przejścia przez osobę rejestrującą się procesu moderacji. Przez upublicznienie Profilu należy rozumieć wyłącznie udostępnienie wszystkich informacji zawartych w Profilu innym Użytkownikom Serwisu. Niektóre dane użytkownika takie jak zdjęcie główne, imię, wiek podany w latach i województwo mogą być widoczne na Stronie Głównej Serwisu.
 7. Zdjęcia i informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, będą moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a jeżeli podawane treści będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu lub zasady głoszone przez Kościół Katolicki Administrator może zablokować lub nawet usunąć Konto Użytkownika.
 8. Administrator nie ma możliwości sprawdzenia prawdziwości podawanych danych przez podanych przez osoby rejestrujące się w Serwisie i nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za dane umieszczone przez Użytkowników Serwisu.
 9. Ostateczna decyzja o opublikowaniu bądź odmowie publikacji Profilu Użytkownika na łamach Serwisu należy do Administratora.
 10. Użytkownik może ograniczyć prezentację swojej Strony Użytkownika dla innych użytkowników Serwisu, co spowoduje, że Strona Użytkownika nie będzie prezentowana w wynikach wyszukiwania przeprowadzanych przez innych Użytkowników Serwisu, ale nawet wtedy w pewnych wypadkach będzie możliwe jej wyświetlanie (np. inny Użytkownik Serwisu będzie miał tę Stronę na swojej liście kontaktów, bądź też miał w swojej Skrzynce Kontaktowej wiadomości od ograniczającego dostęp do swojej strony Użytkownika). Aby ograniczyć prezentację swojej strony, należy dokonać edycji danych Użytkownika i w ramce „Obecność w wyszukiwarce” wybrać dowolną opcję inną niż „Tak”. W każdej chwili Użytkownik może przywrócić pełną prezentację swojego Profilu dla innych Użytkowników Serwisu wybierając w tej ramce opcję „Tak”.
 11. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia swojego Konto z Serwisu. Może to zrobić samodzielnie wybierając odpowiednią opcję w zakładce Ustawień, Konta lub wysyłając prośbę odpowiedniej treści do Administratora na adres kontakt@zapisanisobie.pl wysłaną z adresu email, który jest Loginem Użytkownika. Po wysłaniu przez Administratora emaila do Użytkownika i uzyskaniu potwierdzenia żądania usunięcia Konta na stałe i bezpowrotnie usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika z wyjątkiem numeru Profilu, adresu email użytego jako login w Serwisie i hasła do Konta. Jeśli Użytkownik wyraźnie zaznaczy w swojej prośbie o usunięcie Konta, że nie chce mieć możliwości logowania się do Serwisu zostanie usunięte również hasło oraz adres email użyty jako login do konta. Nie zostaną usunięte wiadomości wysłane przez Użytkownika do innych Użytkowników Serwisu pozostające zapisane w ich skrzynkach odbiorczych, ani wiadomości otrzymane przez Użytkownika od innych Użytkowników Serwisu pozostające zapisane w ich wiadomościach wysłanych.
 12. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na usunięcie Konta lub zostanie ono usunięte przez Administratora i w późniejszym czasie Użytkownik zdecyduje się na powtórną rejestrację Profilu w Serwisie, może to uczynić, korzystając jedynie z pierwotnie założonego Konta.
 13. Usunięcie Konta powoduje zakończenie świadczenia wszelkich usług przez Serwis.
 14. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może ograniczyć zakres usług świadczonych przez Serwis do zakresu zdefiniowanego pojęciem „Ograniczony dostęp do usług” w § 2 Regulaminu. Administrator może przywrócić pełny dostep do usług według własnego uznania, nie wcześniej jednak niż po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna ograniczenia usług i pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu. Gdy przez 30 dni od momentu stwierdzenia naruszeń Regulaminu Użytkownik nie zastosuje się do zaleceń Administratora, Konto Użytkownika może zostać usunięte z Serwisu bez jakichkolwiek uprzedzeń.
 15. Administrator może usunąć Konto Użytkownika bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  1. Użytkownik nie stosuje się do postanowień Regulaminu,
  2. Profil Użytkownika nie został pozytywnie zmoderowany przez Administratora przez okres 3 miesięcy z powodu nie podania przez Użytkownika wystarczających danych, spełniających wymogi Regulaminu umożliwiających pozytywną moderację,
  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez 10 lat,
  4. Użytkownik założył więcej niż jedno Konto w Serwisie − w takim wypadku mogą zostać usunięte wszystkie Konta Użytkownika,
  5. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie,
  6. Użytkownik podejmuje niedozwolone działania, nie objęte zakresem usług określonym przez niniejszy Regulamin, ingerujące w struktury Serwisu, do których Użytkownik nie ma dostępu, bądź też swoimi działaniami próbuje destabilizować funkcjonowanie Serwisu.

§ 6
Opłata roczna za korzystanie z Serwisu ZapisaniSobie.pl

 1. Aby uzyskać PEŁNĄ funkcjonalność serwisu, Użytkownik winien przekazać Opłatę w minimalnej wysokości 25 zł (lub 20 zł, jeśli opłata roczna zostanie wniesiona do 31.12.2012r.) za roczne korzystanie z usług przez użytkownika jako wsparcie dla podtrzymania działania serwisu ZapisaniSobie.pl. Wniesienie wyższej opłaty niż minimalna spowoduje proporcjonalne wydłużenie okresu, w jakim użytkownik może korzystać z pełnej funkcjonalności serwisu. Wniesienie niższej opłaty niż minimalna nie spowoduje przedłużenia pełnej funkcjonalności serwisu.
 2. Za datę wniesienia opłaty uważa się dzień wpłynięcia środków na rachunek Właściciela Serwisu.
 3. Wniesienie opłaty zwiększy datę ważności konta Użytkownika o odpowiedni okres. Jeśli Opłata zostanie wniesiona przed 01.01.2013r., to opłata roczna za pierwszy rok będzie przedłużać okres ważności konta do dnia 31.01.2014r.
 4. Udzielenie opłaty przez Użytkownika w żaden sposób nie wpływa na pozytywną moderację jego Profilu przez Administratora − Opłata powinna być wniesiona dopiero po pozytywnym zmoderowaniu profilu przez Administratora Serwisu.
 5. Udzielnie opłaty jest możliwe tylko poprzez przelew bankowy na konto:

  Nr konta: 39 2130 0004 2001 0240 0141 0002
  „ARSCOM” Usługi informatyczne
  Deskurów 34
  07−201 Wyszków
 6. Aby przelew mógł być uznany za Opłatę za korzystnie z Serwisu i mógł być odnotowany w Profilu Użytkownika, powinien spełniać następujące warunki:
  • powinien zostać przelany na konto określone w $6 pkt 5 regulaminu,
  • tytuł przelewu powinien zawierać numer Profilu lub adres email będący loginem użytkownika w Serwisie oraz tekst „Opłata na rzecz ZapisaniSobie.pl”.
 7. Żadne środki finansowe przekazane na numer konta określony w $5 pkt 6 regulaminu, nawet te niespełniające wymogów zdefiniowanych w $6 pkt 6 regulaminu nie podlegają zwrotowi.

§ 7
Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej reklamacji problemów w funkcjonowaniu Serwisu, jak i przypadków, gdy twierdzi on, iż Usługodawca naruszył postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik może również poprosić o wyjaśnienie braku odnotowania wpłaty, jeśli od jej dokonania minęło co najmniej 7 dni roboczych.
 3. Reklamacje należy wysyłać Usługodawcy pocztą email na adres kontakt@zapisanisobie.pl. Wiadomość ta musi być wysłana z adresu email Użytkownika użytego przez niego jako Login w Serwisie.
 4. Reklamacja w postaci poczty email powinna spełniać następujące wymagania:
  1. musi zostać wysłana najpóźniej w ciągu 10 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji,
  2. tytuł wiadomości powinien rozpoczynać się od słowa „REKLAMACJA” (słowo reklamacja pisane dużymi literami),
  3. treść powinna zwierać Numer Użytkownika w Serwisie zgłaszającego reklamację, precyzyjne określenie przedmiotu zastrzeżeń z dokładną informacją, które postanowienie Regulaminu zostało naruszone i w jaki sposób wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia, a także datę i podpis Użytkownika.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieodpowiadania na reklamację, a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, jeśli:
  1. zgłoszony problem wynika z nieznajomości regulaminu przez zgłaszającego,
  2. Użytkownik nie zastosował się do wskazówek Administratora,
  3. reklamacja została dostarczona po 10 dniach od zaistnienia problemu.
 6. W przypadku gdy Usługodawca uzna reklamację za zasadną, poczyni wszelkie niezbędne działania, by ją uwzględnić i w ciągu 14 dni powiadomi o tym Użytkownika.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w wewnętrzną strukturę techniczną Konta Użytkownika włącznie ze zmianą wyglądu stron publikowanych w Serwisie i nie może to być przedmiotem reklamacji.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wydarzenia, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym wynikające z korzystania z serwisu ZapisaniSobie.pl, w tym również za zdarzenia pomiędzy Użytkownikami, którzy nawiązali kontakt ze sobą za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia w tym utratę danych Serwisu spowodowane awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, w tym Użytkowników Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłaniu, jak i za nie dostarczenie informacji wysyłanych za pomocą Serwisu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie pobranych zdjęć i innych treści z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.
 6. Administrator może w każdej chwili ograniczyć zakres usług świadczonych przez Serwis dla Użytkownika do zakresu zdefiniowanego pojęciem „Brak dostępu do usług” w § 2 Regulaminu bez żadnych wyjaśnień tej decyzji.
 7. Administrator może w każdej chwili, bez jakichkolwiek uprzedzeń usunąć Konto Użytkownika z Serwisu ZapisaniSobie.pl bez żadnych wyjaśnień tej decyzji.
 8. Administrator może rozszerzyć zakres usług świadczonych przez Serwis dla Użytkownika do zakresu zdefiniowanego pojęciem „Pełny dostęp do usług” w § 2 Regulaminu nawet bez wniesienia przez niego Opłaty.
 9. Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Administratora niedozwolone jest kopiowanie, powielanie oraz jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć lub innych treści z serwisu ZapisaniSobie.pl, z wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do Administratora Serwisu, które dotyczą kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, jeśli Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte publikacji w Serwisie.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu zmiany oferowanych usług czy też przeprowadzania konserwacji sprzętu, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w zakresie świadczenia usług włącznie z całkowitym zaprzestaniem ich świadczenia w dowolnej chwili.
 13. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników Serwisu.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, a informacja o tych zmianach zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu. Po takim ogłoszeniu zmian w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie, przed zalogowaniem się do Serwisu, zapoznać się z nową treścią Regulaminu. Gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmian w Regulaminie, nie powinien logować się do Serwisu, zawiadomić o swojej decyzji Administratora, wysyłając z adresu użytego jako Login do Serwisu pod adres kontakt@zapisanisobie.pl odpowiednią wiadomość email. Administrator po otrzymaniu powiadomienia usunie Konto i Profil Użytkownika. Zalogowanie do Serwisu po ogłoszeniu zmian Regulaminu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 15. Wszelkie zapytania, informacje i uwagi związane z działalnością Serwisu mogą być kierowane do Usługodawcy pod adres email kontakt@zapisanisobie.pl lub pocztą tradycyjną na adres „ARSCOM” Usługi Informatyczne, Deskurów 34, 07−201 Wyszków.
 16. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie zapisanisobie.pl.
poprzedni regulamin
Copyright © 2006-2024 ARSCOM :::: zasadypolityka prywatnoscijak to działapomoceMail