regulamin ważny do 2011-12-18

§ 1
Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego Zapisani Sobie (ZapisaniSobie.pl) znajdującego się pod adresami internetowymi zapisanisobie.pl, zapisanisobie.com oraz zapisanisobie.com.pl. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich jego załączników w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki Właściciela i Administratora posiadającego prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu ZapisaniSobie.pl. Usługi świadczone w serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2
Definicje

Wyrazy zdefiniowane poniżej, pisane wielką literą, używane później w niniejszym Regulaminie, należy rozumieć w następujący sposób:

Regulamin: niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego wymienionymi w Regulaminie, takimi jak:

Serwis: serwis internetowy ZapisaniSobie.pl znajdujący się pod adresami internetowymi zapisanisobie.pl, zapisanisobie.com oraz zapisanisobie.com.pl, stanowiący platformę internetową, na którą składają się elementy właściwe serwisom internetowym wraz z usługami świadczonymi drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właściciel: podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest firma „ARSCOM” Usługi Informatyczne, Deskurów 34, 07-201 Wyszków, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 5481 prowadzonej przez Urząd Miejski w Wyszkowie zwany też dalej Usługodawcą.

Administrator: podmiot właściwy do kontaktów z Użytkownikami, a także innymi osobami we wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, mający wszelkie prawa do przetwarzania danych Użytkowników, włącznie z usuwaniem Profili niezgodnych z Regulaminem.

Użytkownik: osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat, która założy Konto w Serwisie i uzyska Login i hasło pozwalające zalogować się na Konto.

Login: indywidualny i niepowtarzalny adres mailowy Użytkownika Serwisu, mający prawa do jego używania, jaki został przez niego wybrany na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.

Numer: indywidualny i niepowtarzalny numer Użytkownika, jednoznacznie identyfikujący Użytkownika w Serwisie, nadawany Użytkownikowi podczas procesu rejestracji w Serwisie ZapisaniSobie.pl.

Konto: miejsce w Serwisie dostępne dla danego Użytkownika po zalogowaniu się (podaniu Loginu i hasła), za pomocą którego Użytkownik zarządza swoimi danymi, opisami, zdjęciami, wiadomościami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, oraz może on z tego miejsca wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie.

Profil: zbiór informacji, danych i innych elementów opisujących i prezentujących osobę danego Użytkownika, nie zawierających jakichkolwiek informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika w świecie rzeczywistym, tj. adresów email, numerów telefonów, adresów stron internetowych, adresów do korespondencji, numerów lub loginów do komunikatorów internetowych. Informacje te przekazywane są dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, a po pozytywnym przejściu procesu Moderacji prezentowane są na Stronie Użytkownika w Serwisie i mogą być udostępniane innym Użytkownikom, a w szczególnych wypadkach także osobom korzystającym z internetu, a nie będącymi Użytkownikami Serwisu.

Strona Użytkownika: miejsce w Serwisie, gdzie publikowane (prezentowane) są informacje, dane, zdjęcia i inne elementy opisujące osobę Użytkownika, przekazane przez niego do Serwisu w sposób dobrowolny i samodzielny, za pośrednictwem którego to miejsca inni Użytkownicy, a w niektórych przypadkach osoby korzystające z internetu, a nie będące Użytkownikami Serwisu, mogą zapoznać się z Profilem Użytkownika.

Ograniczony dostęp do usług: okres, w jakim Użytkownicy Serwisu mogą bezpłatnie korzystać z wybranych usług Serwisu, takich jak rejestracja własnego Profilu, wyszukiwanie i przeglądanie Profili innych użytkowników (bez możliwości przeglądania Księgi Gości), przeglądanie Forum. Inne usługi dostępne są tylko wtedy gdy użytkownik ma prawo do Pełnego dostępu.

Pełny dostęp do usług: okres, kiedy Użytkownicy Serwisu mogą korzystać z wszystkich usług udostępnianych przez serwis.

Zbiór Profili: dane, informacje, zdjęcia i wszelkie inne treści przekazane dobrowolnie przez wszystkich Użytkowników do Serwisu, zgromadzone i przetwarzane w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Użytkownika, na potrzeby świadczenia usług Serwisu.

Moderacja: proces prowadzony przez Administratora, bądź osoby przez niego upoważnione, mający na celu sprawdzenie czy dane przekazane przez Użytkownika w jego Profilu (włącznie ze zdjęciami) są zgodne z Regulaminem Serwisu.

Wiadomości: miejsce gdzie przechowywane są wiadomości wysłane do i odebrane od Użytkowników Serwisu.

Skrzynka kontaktowa: miejsce gdzie Użytkownik może przeglądać wiadomości odebrane od i wysłane do innego konkretnego Użytkownika Serwisu.

Księga Gości: miejsce gdzie Użytkownik może dokonać wpisu widocznego dla wszystkich Użytkowników serwisu przeglądających Profil Użytkownika, u którego został dokonany wpis.

§ 3
Podstawowe informacje oraz warunki techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu.

 1. Właścicielem Serwisu jest firma „ARSCOM” Usługi Informatyczne, Deskurów 34, 07-201 Wyszków wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 5481 prowadzonej przez Urząd Miejski w Wyszkowie.
 2. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest umożliwienie użytkownikom serwisu prezentacji informacji o sobie w postaci swojego Profilu innym użytkownikom serwisu i możliwości wymiany informacji pomiędzy użytkownikami serwisu. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu. Usługi świadczone w Serwisie są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Właściciel posiada wyłączne prawo do świadczenia usług oferowanych przez Serwis, zastrzega sobie możliwość wprowadzania w nich zmian, łącznie z całkowitym ich wycofaniem
 4. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Zakres usług świadczonych przez Serwis może zmieniać się w czasie i być ograniczane bądź rozszerzane.
 5. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za wybrane bądź wszystkie usługi w serwisie. Informacja o wprowadzeniu opłat pojawi się na najpóźniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem.
 6. Zbiór Profili podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Zbiorze Profili jest firma „ARSCOM” Usługi Informatyczne, Deskurów 34, 07-201 Wyszków
 7. Techniczne warunki korzystania z Serwisu: aby korzystać z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń umożliwiających korzystanie z zasobów internetu, adresu i skrzynki pocztowej email oraz przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron WWW z obsługą standardu XHTML 1.0. Zalecane jest korzystanie z następujących przeglądarek: Internet Explorer 6.0, Opera 8.0, Firefox 2.0 lub ich nowsze wersje, z włączona obsługą plików „cookies” (po polsku „ciasteczka”) i JavaScriptów. Obsługa plików cookies„” przez przeglądarkę internetową stosowaną przez Użytkownika jest niezbędna do prawidłowego korzystania z usług Serwisu. Pliki „cookies” są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika, zapisywane są w nich informacje dotyczące aktualnej sesji Użytkownika w Serwisie (m.in. ostatnio użyte kryteria wyszukiwania i parametry właśnie trwającej sesji). Po zalogowaniu się w Serwisie, jeśli Użytkownik nie wyloguje się z niego, wówczas po upływie 1 godziny od dokonania ostatniej czynności w Serwisie, Serwis może automatycznie wylogować Użytkownika. Należy pamiętać o tym, że w okresie od zalogowania się do Serwisu, do czasu wylogowania z niego zarówno przez Użytkownika, jak i automatycznie przez Serwis, Konto Użytkownika w Serwisie dostępne jest dla wszystkich osób korzystających z komputera z którego zalogowano się do Serwisu (czasami nawet po zamknięciu okna przeglądarki). W związku z tym osoby postronne mające dostęp do tego konkretnego komputera będą miały taki sam pełny dostęp do usług serwisu tak jak zalogowany Użytkownik. Należy pamiętać, by nie pozostawiać komputera w stanie zalogowania, szczególnie wtedy gdy mogą mieć do niego dostęp inne osoby. Aby się wylogować należy wybrać opcję „Wyloguj” dostępną na prawie każdej stronie Serwisu. Brak włączonej obsługi JavaScriptów nie powoduje niemożności uczestnictwa w Serwisie, jednakże może powodować utrudnienia lub nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do powyższych warunków i zaleceń. Wszystkie działania podejmowane przez Użytkownika w odmienny sposób (umyślnie lub nieumyślnie), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.

§ 4
Usługi oferowane w Serwisie

 1. Wszystkie dostępne usługi są dostępne po zalogowaniu. Loginem jest adres email użytkownika. Hasłem jest dowolny znany tylko użytkownikowi co najmniej 5-cio znakowy ciąg znaków. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nie dołożenie przez użytkownika należytej staranności w jego ochronie przed dostępem osób trzecich i wynikłe z tego tytułu szkody.
 2. Użytkownik Serwisu od czasu rejestracji do czasu pozytywnej moderacji swojego Profilu przez Administratora może korzystać z Serwisu tylko w zakresie Ograniczonego dostępu do usług, zdefiniowanego powyżej. Po pozytywnej moderacji Profilu Użytkownik uzyskuje prawo do Pełnego dostępu do usług. Administrator zastrzega sobie prawo do odebrania prawa do Pełnego dostępu do usług, bądź usunięcia Profilu Użytkownika bez uprzedniego ostrzeżenia w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Lista usług dostępnych w serwisie:
  1. Rejestracja swojego profilu w serwisie zakresie przewidzianym przez serwis.
  2. Wyszukiwanie Profili innych użytkowników za pomocą kryteriów udostępnionych przez serwis. Z uwagi na charakter serwisu użytkownicy mogą wyszukiwać jedynie wśród Profili osób płci przeciwnej.
  3. Przeglądanie profili innych użytkowników.
  4. Wysyłanie wiadomości do i odbieranie od innych użytkowników.
  5. Dostęp do forów dyskusyjnych: przeglądanie forum, zakładanie nowych tematów i dodawanie nowych wpisów do istniejących tematów. Administrator zastrzega sobie prawo Moderacji wątków i tematów na forach. Tematy i watki nie spełniające wymogów regulaminu będą usuwane. W szczególności może to być podstawą do usunięcia użytkownika publikującego takie tematy i wątki na forum z Serwisu.
 4. Właściciel zastrzega sobie prawo zmian w zakresie świadczenia usług włącznie z całkowitym zaprzestaniem ich świadczenia w dowolnej chwili.

§ 5
Uczestnictwo w Serwisie

 1. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptuje postanowienia Regulaminu i akceptuje bez żadnych wyjątków nauczanie Kościoła Katolickiego.
 2. Aby założyć Konto i być Użytkownikiem Serwisu niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz posiadanie aktywnej Skrzynki email
 3. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem Skrzynki email i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Użytkownika opisane na każdym etapie procedury rejestracji, a także w Pomocy.
 4. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Przekazywanie lub udostępnianie Konta innym osobom jest niedozwolone.
 5. Zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie zakończonej założeniem Konta oznacza, że Użytkownik oświadczył, iż:
  1. zapoznał się z Regulaminem i bez wyjątków zaakceptował jego treść,
  2. może wstąpić w związek małżeński w Kościele katolickim,
  3. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora wszelkich danych o sobie przekazanych podczas rejestracji wraz z ich późniejszymi zmianami i przekazuje je dobrowolnie w celu upublicznienia ich innym Użytkownikom Serwisu,
  4. wyraża zgodę na upublicznienie zdjęcia głównego, imienia, wieku i województwa na Stronie Głównej Serwisu widocznej przez każdą osobę odwiedzającą serwis,
  5. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby wszelkie dane (włącznie ze zdjęciami i wypowiedziami na forum) umieszczone przez niego w Serwisie mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich,
  6. upublicznieniu w Profilu nie podlegają adres email, hasło dostępowe do Konta i dokładna data urodzenia,
  7. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Właściciela, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych treści (włącznie ze zdjęciami) lub wizerunku osobistego osób trzecich, zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Właściciela od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie
  8. nie będzie zamieszczał w Serwisie żadnych informacji handlowych, ani też w żaden inny sposób nie będzie uprawiał w Serwisie działalności komercyjnej, promocyjnej lub reklamowej,
 6. Profil zostaje upubliczniony z chwilą pomyślnego przejścia przez osobę rejestrującą się procesu moderacji. Przez upublicznienie Profilu należy rozumieć wyłącznie udostępnienie wszystkich informacji zawartych w Profilu innym Użytkownikom Serwisu. Niektóre dane użytkownika takie jak zdjęcie główne, imię, wiek podany w latach i województwo mogą być widoczne na Stronie Głównej Serwisu.
 7. Zdjęcia i informacje przekazywane przez Użytkownika do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, będą moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a jeżeli podawane treści będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu lub zasady głoszone przez Kościół Katolicki Administrator może zablokować lub nawet usunąć Konto Użytkownika.
 8. Administrator nie ma możliwości sprawdzenia prawdziwości podawanych danych przez podanych przez osoby rejestrujące się w Serwisie i nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za dane umieszczone przez Użytkowników Serwisu.
 9. Użytkownik może ograniczyć prezentację swojej Strony Użytkownika dla innych użytkowników Serwisu, co spowoduje że Strona Użytkownika nie będzie prezentowana w wynikach wyszukiwania przeprowadzanych przez innych Użytkowników Serwisu, ale nawet wtedy w pewnych wypadkach będzie możliwe jej wyświetlanie (np. inny Użytkownik Serwisu będzie miał tę stronę na swojej liście kontaktów, bądź też miał w swojej Skrzynce Kontaktowej wiadomości od ograniczającego dostęp do swojej strony Użytkownika). Aby ograniczyć prezentację swojej strony należy dokonać edycji danych Użytkownika i w ramce „Obecność w wyszukiwarce” wybrać dowolną opcję inną niż „Tak”. W każdej chwili Użytkownik może przywrócić pełną prezentację swojego Profilu dla innych Użytkowników Serwisu wybierając w tej ramce opcję „Tak”.
 10. Użytkownik może w dowolnej chwili zażądać usunięcia swojego Konto z Serwisu wysyłając prośbę odpowiedniej treści do Administratora na adres administrator@zapisanisobie.pl wysłaną z adresu email który jest Loginem Użytkownika. Po wysłaniu przez Administratora emaila do Użytkownika i uzyskaniu potwierdzenia żądania usunięcia Konta zostanie ono usunięte. Wraz z usunięciem Konta na stałe i bezpowrotnie usunięty zostanie z Serwisu Profil i Strona Użytkownika. Nie zostaną usunięte wiadomości wysłane przez Użytkownika do innych Użytkowników Serwisu
 11. Usunięcie Konta powoduje zakończenie świadczenia wszelkich usług przez Serwis.
 12. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, Administrator może ograniczyć zakres usług świadczonych przez Serwis do zakresu zdefiniowanego pojęciem „Ograniczony dostęp do usług” w § 2 Regulaminu. Administrator może przywrócić pełny dostep do usług według własnego uznania, nie wcześniej jednak niż po zrealizowaniu przez Użytkownika działań wskazanych przez Administratora jako przyczyna ograniczenia usług i pod warunkiem, że Użytkownik da należytą gwarancję przestrzegania Regulaminu. Gdy przez 30 dni od momentu stwierdzenia naruszeń Regulaminu Użytkownik nie zastosuje się do zaleceń Administratora, Konto Użytkownika może zostać usunięte z Serwisu bez jakichkolwiek uprzedzeń
 13. Administrator może usunąć Konto Użytkownika bez jakichkolwiek uprzedzeń, co spowoduje całkowite i bezpowrotne usunięcie Konta i Profilu z Bazy Profili, jeżeli Administrator stwierdzi, iż:
  1. Użytkownik nie stosuje się do postanowień Regulaminu,
  2. Profil Użytkownika nie został pozytywnie zmoderowany przez Administratora przez okres 3 miesięcy z powodu nie podania przez Użytkownika wystarczających danych, spełniających wymogi Regulaminu umożliwiających pozytywną moderację,
  3. Użytkownik nie zalogował się ani razu do Serwisu przez rok (365 dni) od ostatniego zalogowania,
  4. Użytkownik założył więcej niż jedno Konto w Serwisie - w takim wypadku mogą zostać usunięte wszystkie Konta Użytkownika,
  5. Użytkownik nie zaakceptował zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie,
  6. Użytkownik podejmuje niedozwolone działania, nie objęte zakresem usług określonych przez niniejszym Regulaminie, ingerujące w struktury Serwisu, do których Użytkownik nie ma dostępu, bądź też swoimi działaniami próbuje destabilizować funkcjonowanie Serwisu.

§ 6
Reklamacje

 1. Użytkownik jest uprawniony do zgłaszania w formie pisemnej reklamacji problemów w funkcjonowaniu Serwisu jak i przypadków gdy twierdzi on iż Usługodawca naruszył postanowienia niniejszego regulaminu
 2. Reklamacje należy wysyłać Usługodawcy pocztą email na adres administrator@zapisanisobie.pl. Wiadomość ta musi być wysłana z adresu email Użytkownika użytego przez niego jako Login w Serwisie.
 3. Reklamacja w postaci poczty email powinna spełniać następujące wymagania:
  1. musi zostać wysłana najpóźniej w ciągu 10 dni od zaistnienia przyczyny reklamacji,
  2. tytuł wiadomości powinien rozpoczynać się od słowa „REKLAMACJA” (słowo reklamacja pisane dużymi literami),
  3. treść powinna zwierać Numer Użytkownika w Serwisie zgłaszającego reklamację, precyzyjne określenie przedmiotu zastrzeżeń z dokładną informacją, które postanowienie Regulaminu zostało naruszone i w jaki sposób wraz z uzasadnieniem przyczyny ich wniesienia a także datę i podpis Użytkownika,
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Usługodawca zastrzega sobie prawo nie odpowiadania na reklamację a Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia jeśli:
  1. zgłoszony problem wynika z nieznajomości regulaminu przez zgłaszającego,
  2. Użytkownik nie zastosował się do wskazówek Administratora,
  3. reklamacja została dostarczona po 10 dniach od zaistnienia problemu,
 5. W przypadku gdy Usługodawca uzna reklamację jako zasadną poczyni wszelkie niezbędne działania by ją uwzględnić i w ciągu 14 dni powiadomi o tym Użytkownika.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w wewnętrzną strukturę techniczną Konta Użytkownika włącznie ze zmianą wyglądu stron publikowanych w Serwisie i nie może to być przedmiotem reklamacji.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym wynikające z korzystania z serwisu ZapisaniSobie.pl, w tym również za zdarzenia pomiędzy Użytkownikami którzy nawiązali kontakt ze sobą za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia w tym utratę danych Serwisu spowodowane awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, w tym Użytkowników Serwisu.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przesyłaniu jak i za nie dostarczenie informacji wysyłanych za pomocą Serwisu.
 5. Usługodawca nie odpowiada za nieuprawnione użycie pobranych zdjęć i innych treści z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie.
 6. Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Administratora niedozwolone jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, zdjęć lub innych treści z serwisu ZapisaniSobie.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do Administratora Serwisu, które dotyczą kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu, udzielanymi poradami i innych, jeśli Usługodawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte publikacji w Serwisie.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu zmiany oferowanych usług lub przeprowadzania konserwacji sprzętu, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w zakresie świadczenia usług włącznie z całkowitym zaprzestaniem ich świadczenia w dowolnej chwili.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez konieczności uzyskania zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników Serwisu.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, a informacja o tych zmianach zostanie zamieszczona na stronie głównej Serwisu. Po takim ogłoszeniu zmian w Regulaminie Użytkownik powinien niezwłocznie, przed zalogowaniem się do Serwisu, zapoznać się z nową treścią Regulaminu. Gdy Użytkownik nie zaakceptuje zmian w Regulaminie nie powinien logować się do Serwisu, zawiadomić o swojej decyzji Administratora, wysyłając z adresu użytego jako Login do Serwisu pod adres administrator@zapisanisobie.pl odpowiednią wiadomość email. Administrator po otrzymaniu powiadomienia usunie Konto i Profil Użytkownika. Zalogowanie do Serwisu po ogłoszeniu zmian Regulaminu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
 12. Wszelkie zapytania, informacje i uwagi związane z działalnością Serwisu mogą być kierowane do Usługodawcy pod adres email kontakt@zapisanisobie.pl lub pocztą tradycyjną na adres „ARSCOM” Usługi Informatyczne, Deskurów 34, 07-201 Wyszków.
 13. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie zapisanisobie.pl.
Copyright © 2006-2017 ARSCOM :::: zasadyjak to działapomoceMail